Programes d’autonomia

Els nens vulnerables es fan grans i esdevenen joves que requerei-xen més que mai suport i orientació. La nostra feina no s’acaba fins que cada jove s’independitza de l’organització i s’integra en la societat seguint el seu propi projecte que el fa arribar a ser un adult responsable. Residències, pisos de joves i  programes d’inserció laboral formen part d’aquest treball.

Programa Barlovento

barlovento2

Es composa de dos pisos assistits a la ciutat de Barcelona, per a 10 nois i noies de 16 a 20 anys. Per als menors és un programa de protecció i preparació a la vida autònoma adulta i per als més grans, és una mesura per als qui encara necessiten una mica més de temps per a finalitzar projectes formatius o ocupacionals o per temes de maduresa personal. Actualment, donada la dificultat per trobar feina, ens esforcem a capacitar-los al màxim, trobant els seus punts forts i vocacions per tal que estiguin tan ben preparats com sigui possible.

Programa de Joves

EDUCACION_jovenes

S’adreça als joves que han viscut o s’han atès en algun dels nostres programes d’infants o en qualsevol altra entitat, pels convenis que hem subscrit amb l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat de la Generalitat de Catalunya. Aquest programa els ajuda a accedir a un habitatge assistit, per exemple, o a iniciar el seu procés cap a l’autonomia amb l’ajut d’un educador i suport econòmic, o a ajudar-los a seguir un Pla de treball o, quan ja són independents, donar-los recolzament en determinats moments puntuals en què ens necessiten material o personalment.

Fem servir cookies per millorar la navegació web
Acepto
x