Garantia de professionalitat

Estandards de qualitat

El 2013 hem revisat i millorat tots els processos de l’Aldea Infantil, tenint en compte la Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de protecció a la infància i l’adolescència de la Generalitat de Catalunya, així com el document d’estàndards per a nens atesos fora de la seva llar biològica “Quality4Children”, per tal d’establir un Sistema de Gestió de Qualitat basat en la norma ISO 9001, que ha passat l’auditoria interna i en 2014 haurà de passar l’auditoria externa.

Codi ètic

La transcendència social d’Aldees Infantils SOS, unida a la importància de les funcions que els professionals que treballen en la mateixa tenen encomanades, han fet necessària la redacció d’unes regles ètiques plasmades en un Codi Ètic destinat a garantir la bona execució per part dels professionals que col·laboren en l’organització de la seva noble missió en benefici de la infància. Aquest Codi ha estat elaborat per l’Observatori d’Ètica d’Aldees Infantils SOS i aprovat, posteriorment, en els òrgans competents de l’organització.

El Codi d’ètica és un document que el seu objectiu, d’una banda, explicita els valors de l’organització (audàcia, amb-fiança, compromís i responsabilitat) i per un altre promou bones pràctiques, cohesiona l’organització, garanteix i millora la qualitat dels serveis i identifica el camí cap a l’excel·lència.

Aquest Codi es nodreix de documents anteriors publicats per Aldees Infantils SOS: Aquests valors que ens uneixen (2005), el Codi de conducta, el Codi deontològic d’Aldees Infantils SOS  i les Bones pràctiques educatives amb la infància i l’adolescència (2008).

La font d’inspiració dels principis que regulen el Codi és la Declaració Universal dels Drets de l’Home (1948) i la Convenció Universal dels Drets del Nen (1989). També s’ha tingut especialment en consideració les Directrius de la cura alternativa, que van ser aprovades per l’ONU en 2009. S’emmarca dins de l’organització internacional SOS Kinderdorf International i està en perfecta sintonia amb l’esperit i la lletra dels seus criteris ètics. Considerem que l’organització són tots els agents que, d’una manera o un altre, aporten el seu talent i esforç per poder realitzar la seva labor centrada en el desenvolupament del nen fins que arriba a ser una persona autònoma i ben integrada en la societat; treballa per enfortir a les famílies vulnerables, de manera que puguin atendre adequadament als seus fills; protegir als nens que s’han vist privats de la cura parental, als quals brinda un entorn familiar protector en el qual puguin créixer sentint-se estimats, respectats, i acompanyar als joves en el seu procés de maduració i independència.

Tenim acords signats amb:

 • Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
 • Direcció General d’Infància i Adolescència.
 • Consell Comarcal del Vallès Occidental.
 • Caixa Proinfància.
 • Ajuntament de Sant Feliu de Codines.
 • Ajuntament de Montcada i Reixac.
 • Ajuntament de Sant Adrià del Besòs.
 • Ventijol.
 • Fundació Rafa Nadal.

 

 • Taula per la infància i l’Adolescència de Catalunya.
 • Federació d’Entitats amb projectes i pisos assistits.
 • Federació Catalana de Voluntariat Social.
 • Associació Espanyola de Cooperació Internacional.
 • Plataforma d’Organitzacions d’Infància, que integra a les ONGs que treballen amb Infància. Actualment Aldees Infantils SOS ocupa la vicepresidència en aquesta plataforma.
 • Membre de l’Observatori de la infància, l’òrgan consultiu del Ministeri d’Educació, Política Social i Esports. Aldees Infantils SOS col·labora com a membre assessor per a la definició d’un estàndard de qualitat en les ONG.
 • Associació Espanyola de Fundraising.
Fem servir cookies per millorar la navegació web
Acepto
x